Logo

  By: Touraj Atef

پر سپو لیس در سر سو دائی د ار د ؟

 
باز یهای لیگ که تمام شد همه پر سپو لیسیها دیدند که د و مهر ه کار آمد خو د یعنی معد نچی و کعبی ر ا از د ست خو اهند د اد و در کنار خلا این پستها یعنی د و هافبک لب خط در ر است و چپ نیاز به تقو یت نقاط د یگر نظیر عمق د فاع و خط حمله خو د نیز د شت و قتی پر سپو لیس ر و بر ت ساها را هم از د ست ر فته دید همه به این فکر افتاد ند که به غیر از این نقاط پر سپو لیس د فاع چپ هم می خو اهد فصل نقل و انتقال که تمام شد پر سپو لیس علی ر غم باز یکنان بزر گی که گر فته بو د تنها قلب د فاع خو د را با نصر تی و سپهر حیدری نام آشنا سامان داد ه بو د و با و جو د به خد مت گیری خلیلی باز عد ه ای معتقد بو د ند در خط حمله مشکل د ار ند ضمن آن که با عد م تو افق با شیر ز اد و منصر ف شد ن از جذ ب شجاعی و مصد و میثم سلیمانی باز مشکلات در سمت راست خط میانی حس می شد و از این ر و همگی معتقد بو د ند که پر سپو لیس باز لنگ خو اهد ز د اما پر سپو لیس در کنار این با ز یکنان چند با ز یکن نا آشنا هم گر فت و این نکته ای بو د که اکثر قر یب به اتفاق نسبت به آن نا امید هستیم شاید این با ز یکنان همان هائی باشند که هم نام شجاعی و شیر ز اد را نز د هو ادار ان به فر امو شی سپر ند و هم مشکلات پر سپو لیس ر ا حل کنند

 
 می د انیم افشین قطبی در سیستم اد اره تیمهای کر ه جنو بی به این صو ر ت کار می کر د ه که در فاصله دو جام جهانی در امر ساختن تیم جد یدی از کر ه جنو بی حاضر در جام جهانی مشار کت داشته است و تد او م کار با سیلی از مد عیان پیر اهن تیم ملی کر ه جنو بی در تو ر نمنت های مختلق پیش از جام جهانی نظیر با ز یهای آسیائی و جام ملتهای آسیا و ر قابتهای المپیک و تو ر نمنت های د و ستانه این فر صت ر ا به قطبی د اد ه که کار با جو انان و بار و ر ی استعداد ها ر ا بیامو ز د استیلی نیز مر بی جو انی است او نیز در مکتب استقلال جنو ب و پاس و در سنگاپو ر و کو یت و تیم ملی آنقدر تجر به اند و خته که کار و حو صله با جو انان ر ا داشته باشد مر ز بان هم بعنو ان یک بد ن ساز به طور ر حتم انگیز ه و آماد گی یک جو ان جو یای نام را از تجر به یک ستار ه کم نمی د اند پس می تو ان نسبت به یار گیری پر سپو لیس نگاه دیگری نیز د اشت بعنو ان مثال در
د فاع چپ
1/پر سپو لیس در این نقطه علاو ه بر نیکبخت و نصر تی می تو اند بر ر و ی باقر ی ها مد افع تر اکتو ر ساز ی نظر ی جدی د اشته باشد شهر تبر یز سالها مدافعین خو بی به فو تبال ما هد یه کر د با قر ی ها شاید بسیار بهتر از شیر ز اد باشد ضمن این که در این پست صحبت از جو انی به نام نیک نفس است اگر بگو ییم پر سپو لیس نیاز به تجر به دار د باید بگو ییم کم تجر به بو د ن مر د انی چو ن انصار ی قر که از تیم تکاو ر به پر سپو لیس آمد ه بو د و د ر این پست با ز ی می کر د از یاد نبر یم با ز یکنانی چون منافی و میناو ند و شاهر ود ی هم در بد و و ر و د در پر سپو لیس بهتر از باقر ی ها از بعد تجر به نبو دند

 
هافبک ر است
2/ در این پست می تو انیم از بهاد ر عبد ی نام ببر یم این بهاد ر عبد ی در لیگ یک بسیار خو ب با ز ی می کر د اگر او ر ا بی تجر به بد انیم و نا کار آمد باید اذ عان کنیم این بهاد ر عبد ی پدید ه لیگ یک است یعنی مو قعیتی که آشو بی در بد و و ر و د به پر سپو لیس ند اشت ضمن این که عسگری و خر سندی ر ا هم می تو ان در این منطقه آز مو د مگر مهدی مهد و ی کیا در سال او لی که به تیم استانکو آمد هافبک ر است بو د به خاطر د ار یم آن سالها مهدی چه نمایش ضعیفی در ر و ز های او لی که به پر سپو لیس آمد ه بو د و در خط حمله بازی می کر د داشت 
 
خط حمله
 
3/ می گو یند پر سپو لیس در خط حمله با ز یکن کافی ند ارد به نظر نگار ند ه شاید فر از فاطمی و باد امکی را امسال گو نه دیگر باشند شاید فر از در یک تلاش دیگر با یک مر بی دیگر د و بار ه فر از فجر سپاسی شد باد امکی در تو ر نمنت غر ب آسیا یک ستار ه بو د چر ا این دو ر ا ند ید بگیر یم ؟ احسان خر سند ی سالها آقای گل جو انان بو د و بعد از یک سال درتیم او ل و ز د ن چند گل در تیم د نیز لی امسال تجر به کافی درخشش در ار تش سر خ را دار د شاید احسان امسال به گو نه دیگر شو د به شر ط آن که بخو اهد و از سو ی دیگر چر ا از فر هاد خیر خو اه آقای گل لیگ به آسانی گذر کنیم د نی( عر فان ) او لر و م امسال آقای گل شد در لیگ یک چهر ه شد الر و م در تیم پاساگارد در بازی حذ فی در برابر استقلال چهر ه شد و بعد ر در فو لاد تا مر ز نابو دی ر فت او لر و م پار سال سر نخو استنش د عو ا بو د و امسال .... چر ا خیر خو اه این گو نه نشو د؟خیر خو اه می تو اند الر و م دیگر ی باشد ؟به یا ددداشته باشیم ز مانی که پیو س هم به پر سپو لیس پیو ست آقای گل لیگ دو م با عقاب بو د که آن ز مان تیم نظامی بو د که پیو س مضغو ل خد مت سر بازی در آن تو پ می ز د شاید خیر خو اه بتو اند یک پیو س دیگر شو د ضمن این که اگر نو ری در سمت چپ خط هافبک باشد نیکبخت هم یک فور و ارد کامل خو اهد شد

 
 ضمن این که در ر و ز های آخر کاپیتان اسبق تیم نو جو ان تیم ملی و بهتر ین باز یکن تیم جو انان در تو رنمنت چین یعنی علی عسگری هم به پر سپو لیس پیو ست عسگر ی چو ن مهد ی مهد و ی کیا سالهای 70 خیلی بی سر و صد ا به پر سپو لیس پیو ست شاید عسگری هم ر و زی چو ن مهد وی کیا شو د چر ا نه ؟
 
باید با ز یها شر و ع شو د و هنر قطبی و استیلی ر ا در ستار ه ساز ی ببینیم شاید ستار ه های امسال پر سپو لیس باقری ها و خیر خو اه و عسگری و نیک نفس و بهاد ر عبدی شد ند این نگاه مثبت ر ا هم می تو ان داشت فو تبال را تنها نامها نمی ساز ند در خشان ناد ر و علی کر یمی فتح و مهدی مهدو ی کیا بانک ملی و کر مانی مقد م بنیاد شهید و حسن انصاری فر تکاو ر و بهر و ز سلطانی کیان و ر هبری فر فتح و انصار یان فجر عاشو ر ی نو شهر .... را از یاد بر د ه ایم؟
 

Any use of this material without mentioning the name of the source (www.footballmedia.net)
and the author is prohibited.
هرگونه استفاده از این مقاله بدون ذکر منبع (فوتبال میدیا.نت) و نام نویسنده مجاز نمی باشد